КОРПОРАТИВНО РАЗУЗНАВАНЕ

Анализ на рисковете за развитие на конкретна търговска дейност

Проверка за благонадеждност на лица и фирми

Проучване на служители при назначаване на работа

Анализ и профилиране на конкурентната бизнес средаНие предлагаме на нашите клиенти специфични проучвания и оценки на политически и стопански рисковете, свързани със съответния бизнес отрасъл и предлагаме начини за тяхното намаляване.. Ние се фокусираме върху очертаване на конкурентната среда, идентифициране и преглед на потенциални партньори или конкуренти, оценка на политически, социални, икономически и оперативни рискове, а също така и влиянието на престъпни елементи и не етични практики, с цел да се открият потенциалните връзки между законните и незаконни практики. (обратно към началото)
 • Кои са ключовите фигури?
 • Какъв е официалният им статут?
 • Какви са отговорностите им?
 • Имат ли скрити интереси, които биха въздействали на решенията им?
 • Податливи ли са на подкуп от конкурентите Ви?
 • И доколко можете да разчитате на етично поведение от страна на партньорите Ви.
След като се изяснят реалната картина и възможните рискове, ние ще работим с клиента за развиване на оперативни процедури по тяхното управление.

Проверка за благонадеждност на лица и фирми

Чрез извършването на проверка за благонадеждност, ИнтелСекГруп открива и предоставя на клиентите си специфична информация, необходима за вземане на решение при избор на фирми и хора, с които да работят. Проучването на всички възможни открити източници от медии, социални и професионални мрежи, бази данни на държавни регулаторни органи, съдебни институции и информатори ще предоставя възможности за анализ и оценка на професионалните регистрации и собствеността, участия в съдебни процеси, корпоративната принадлежност, политическите връзки, бизнес практиките и характера на съответното лице или фирма. (обратно към началото)

Проучване на служители

Проучването се прави по отношение на потенциални бъдещи служители и обикновено се използва за установяване верността на заявените от кандидата обстоятелства, а също и за проверка наличието е на криминално минало и специфични данни във връзка с длъжността, която кандидатът ще заеме. Проучване се прави на нови и настоящи служители, кандидатстващи за отговорни длъжности. Това представлява процес на събиране на информация за потенциален кандидат/отделено лице, при който се извършва проверка на самоличността, адреса, препоръките от предишни работодатели, наличието/липсата на криминално минало, кредитна история и др. (обратно към началото)

Анализ и профилиране на конкурентната бизнес среда

Предоставяйки ценна информация за настоящи и потенциални конкуренти, ИнтелСекГруп може да подпомогне процеса на конкурентно профилиране, показващо силните и сабите им страни, особено когато става дума за нечестни практики, например:политическо покровителство и подкрепа, криминално финансиране, корупционни практики и други измами.(обратно към началото)
РАЗСЛЕДВАНЕ

Разследване

Експертите в ИнтелСекГруп се стремят да намират решения в областта на частните разследвания и предоставят на клиентите си задълбочена, навременна и изчерпателна информация, събирайки доказателства и факти, в случаи на:
 • Кражби, злоупотреби и други измами, извършени от служители на фирмата.
 • Поведение квалифицирано като нечестно или неморално, изтичане на вътрешно-фирмена информация или работа за конкуренцията.
 • Изграждане на стратегия за провеждане на срещи и интервюта със служители, заподозрени за неправомерни действия или станали свидетели на такива по месторабота.
 • Формиране на стратегия за преговори с опоненти при съдебни спорове.
 • Подготовка на факти за право-охранителните органи.

Необходимост от съдействие при изработването на стратегия, анализ на информация, планиране на интервюта или други дейности, в случаите, в които дадена фирма или частно лице предпочитат сами да провеждат вътрешни разследвания.
СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

Security and Protection

 • Анализ на миналото
 • Оценка на настоящето
 • Планиране на бъдещето
IntelSecGroup предоставя консултации на физически лица и фирми в сферата на сигурността, целящи намаляване на риска и защита от заплахи, като им помага да откриват слабостите в съществуващите системи за сигурност, предлага мерки за повишаване на ефективността им и планове за управление на кризи. Подходът на IntelSecGroup интегрира всички аспекти на изграждане на съвременните системи за сигурност, включително: защита на информацията, анализ и оценка на вероятните заплахи, уязвимостта и възможните последици, както и управление на сили и средства при възникване на критични ситуации. В допълнение към консултантските услуги, IntelSecGroup предлага препоръки и посредничество на фирми и експерти, които специализират в:
 • Проектиране и изграждане на технически системи за сигурност
 • Охрана на обекти
 • IT сигурност
 • Криминална психология, профилиране и изследване с полиграф
 • Наблюдение на заподозрени
 • Лична охрана
IntelSecGroup предлага на своите клиенти консултации и съвети относно планирането, предотвратяването и адекватното реагиране в рисковете по сигурността и заплахите като отвличания, барикадни ситуации, рекетиране, изнудване и други криминални актове свързани с взимането на заложници.
Създавайки, за всеки отделен случай, уникален екип от полиграфисти и експерти в различни области, IntelSecGroup помага на собственици и ръководни кадри на компании, дискретно опазвайки тяхната репутация и чест.
ОБУЧЕНИЕ

Обучение

 • "Управление на кризи"
 • "Авиационна сигурност"
 • "Банкова сигурност и избягване на ситуации със заложници"
 • "Преговори при ситуации със заложници"
 • "Лична охрана"
IntelSecGroup предлага обучение на фирмени служители по въпроси, свързани със сигурността и овладяването на високорискови ситуации, лична защита и защита на имуществото. Предлаганите обучения са актуални и са съобразени със спецификите на различните браншове, процедурите и политиките на сигурност, като се отчитат приложимите стандарти и изискванията за акредитация.

IntelSecGroup организира обучителни курсове и семинари по въпросите на сигурността и ангажира лектори, които са водещи експерти в своята област. Нашите главни консултанти, лектори и инструктури имат опит в обучението на служители на МВР и специалните служби, управленски и редови състав на фирми, общински администрации и др.

Експертите на IntelSecGroup представят на международно ниво практически курсове и семинари на теми: "Авиационна сигурност", "Управление на кризи" и "Лична охрана". От 2003 г. нашите експерти обучават служители в сферата на сигурността, доказвайки своите знания и професионален опит в еднодневни, тридневни и петдневни курсове и семинари, за което са получили признанието на колегите от бранша.

В съответствие с установената практика в IntelSecGroup, след получаване на конкретна задача, ние пристъпваме към подбор и систематизиране на информацията, необходима за изготвяне на съответната учебна програма. Правим това на базата на плановете, изискванията и целите на нашите клиенти. Ние не прилагаме стандартизирани модели, а отчитаме специфичните нужди и очаквания на всяка конкретната група или бизнес.
ПАРТНЬОРИ
ASC Vigilar GroupOS BULGARIAVMSMMGStratexStrong ESPSI CONTRACT